Programy studiów

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (I stopień, studia licencjackie)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku „Krajoznawstwo i turystyka kulturowa” otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne do animacji oraz organizacji tzw. turystyki wysokiej oraz pracy w instytucjachzajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego. Posiada wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka (obszar nauk humanistycznych) połączoną ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce tegoż dorobku we współczesnym świecie (obszar nauk społecznych). Jest przygotowany do rozwijania działalności w obszarze wszystkich rodzajów turystyki kulturowej (m.in. muzealnej, dziedzictwa kulturowego, literackiej i sentymentalnej, religijneji pielgrzymkowej, militarnej, turystyki żywej historii), m.in. poprzez budowę profilowanych i specjalistycznych produktów turystycznych.

Dysponuje umiejętnościami w zakresie wykorzystania walorów krajobrazu kulturowego, nie tylko zamków, kościołów, czy pomników, ale także cmentarzy, pustych miejsc po cerkwiach, domów poetów czy obiektów kultury ludowej, do budowania oferty turystycznej oraz podnoszenia atrakcyjności miejscowości i regionów. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz znajomości funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania instytucjami kultury potrafi rozwinąć w sposób oryginalny, innowacyjny i nowoczesny ofertę turystyczną biur podróży i agencji turystycznych oraz działalność instytucji promujących dziedzictwo kulturowe (muzea, parki krajobrazowe, instytucje oświatowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej). Po otrzymaniu tytułu licencjata jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia(magisterium) w wybranej przez siebie uczelni, posiadającej w swojej ofercie edukacyjnej studia uzupełniające o pokrewnym profilu (np. historia, geografia, turystyka i rekreacja).

Program studiów
Pełny program na stronie kierunku
Kierunek: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
Cykl od roku akademickiego 2022
Rok 1 Semestr 1
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Geografia turystyczna światawykład30
2.Geografia turystyczna Polskiwykład30
4.Geografia turystyczna świata i Polskikonwersatorium30
5.Historia architekturywykład30
6.Wstęp do antropologii kulturowejwykład30
7.Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowejkonwersatorium30
8.Dzieje polityczne Państwa Polskiegowykład15
9.Historia polityczna wybranych państw europejskichwykład15
10.Historia Polski zapisana w zabytkachkonwersatorium30
11.Logikawykład10
12.Logikaćwiczenia15
13.Wychowanie fizycznećwiczenia30
14.Szkolenie BHPszkolenie3
PRZEDMIOTY DO WYBORU (student wybiera 2 konwersatoria)
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Architektura rezydencjonalna i obronnakonwersatorium30
Rezydencje i zamki Lubelszczyznykonwersatorium
2.Stosunki polityczne w Europie powojennejkonwersatorium30
Mapa polityczna Europy Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wiekukonwersatorium
3.Język obcy nowożytnylektorat30
Rok 1 Semestr 2
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Dzieje turystyki w Polscewykład15
2.Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionukonwersatorium30
3.Zarządzanie w turystycewykład30
4.Architektura sakralna w Polsce i na świeciewykład15
5.Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętychkonwersatorium30
6.Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wiekuwykład15
7.Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej w XIX i XX wiekuwykład15
8.Historia podróży i podróżowaniawykład30
9.Czas wolny w kulturze europejskiejkonwersatorium30
10.Przedsiębiorczośćwarsztaty15
11.Tutoringwarsztaty15
12.Wychowanie fizycznećwiczenia30
PRZEDMIOTY DO WYBORU (student wybiera 2 konwersatoria)
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Tradycje społeczne do końca XVIII wiekukonwersatorium30
Kultura społeczna do końca XVIII wiekukonwersatorium
2.Tradycje społeczne XIX i XX wiekukonwersatorium30
Kultura społeczna XIX i XX wiekukonwersatorium
3.Język obcy nowożytnylektorat30
Rok 2 Semestr 3
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Prawo w turystycewykład30
2.Prawo w turystycekonwersatorium30
3.Historyczne podstawy turystyki militarnejwykład15
4.Rekonstrukcja wojskowo-historyczna konwersatorium30
5.Geografia historyczna religii i wyznań wykład15
6.Tradycje pielgrzymowania w chrześcijaństwie konwersatorium30
7.Historia życia codziennego wykład15
8.Obyczaje codzienności konwersatorium30
9.Historia filozofii wykład30
10.Język łacińskićwiczenia30
PRZEDMIOTY DO WYBORU (student wybiera 3 konwersatoria)
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęć*Liczba godzin
1.Broń i barwakonwersatorium30
Znaki wojskowekonwersatorium
2.Miejsca święte judaizmu i islamukonwersatorium30
Tradycje pielgrzymowania w judaizmie i islamiekonwersatorium
3.Turystyka kulinarna konwersatorium30
Tradycje kulinarne Polski i Europy konwersatorium
4.Język obcy nowożytnylektorat30
Rok 2 Semestr 4
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Podstawy psychologiiwykład30
2.Psychologia turystykikonwersatorium30
3.Formy osadnictwa i ich rozwój przestrzennywykład15
4.Turystyka obiektów przemysłowych i technicznychkonwersatorium30
5.Krajobraz demograficznywykład30
6.Stan i rozmieszczenie ludności świata konwersatorium30
7.Historia piśmiennictwa turystyczno-krajoznawczegowykład15
8.Piśmiennictwo podróżniczekonwersatorium30
9.Historia szlaków literackich konwersatorium30
10.Język łacińskićwiczenia30
11.Objazd naukowo-warsztatowy [3 dni]wizyta studyjna0
PRZEDMIOTY DO WYBORU (student wybiera 1 konwersatorium)
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Tanatoturystyka i monumentalistyka konwersatorium30
Pomniki i miejsca pamięcikonwersatorium
2.Język obcy nowożytnylektorat30
egzamin
Rok 3 Semestr 5
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Muzea w Polsce i w Europiewykład30
2.Historia sztukiwykład15
3.Malarstwo i rzeźba w kulturze europejskiej konwersatorium30
4.Turystyka biograficzna i genealogiczna wykład15
5.Genealogia i biografistykakonwersatorium30
6.Etykawykład25
7.GIS w turystycelaboratorium30
8.Małżeństwo i rodzina w antropologii chrześcijańskiej konwersatorium25
9.Epigrafika łacińskalaboratorium30
PRZEDMIOTY DO WYBORU (student wybiera 1 translatorium, 2 konwersatoria oraz 1 seminarium)
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Język obcy (translatorium rosyjskie)translatorium30
Język obcy (translatorium hiszpańskie)translatorium
2.Kolekcjonerstwo krajoznawcze konwersatorium30
Turystyka archeologiczna konwersatorium
3.Ikonografia i ikonologia konwersatorium30
Sztuka a ideologiakonwersatorium
4.Turystyka kulturowaseminarium30
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego seminarium
Rok 3 Semestr 6
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Socjologia turystyki wykład30
2.Teoria i metodyka turystyki i krajoznawstwa wykład30
3.Epigrafika łacińskalaboratorium30
PRZEDMIOTY DO WYBORU (student wybiera 1 translatorium, 1 konwersatorium oraz 1 seminarium)
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Język obcy (translatorium rosyjskie)translatorium30
Język obcy (translatorium hiszpańskie)translatorium
2.Obsługa ruchu turystycznego konwersatorium30
Informacja i promocja turystyczna konwersatorium
3.Turystyka kulturowaseminarium30
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego seminarium
4.Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegopraca dyplomowa
5.Praktyka zawodowapraktyka120
Turystyka kulturowa (II stopień, studia magisterskie)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Turystyka kulturowa otrzymuje przygotowanie merytoryczne do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego. Elementy kształcenia, uzupełnione o przedmioty praktyczne umożliwiają absolwentowi zdobycie kompleksowej wiedzy historycznej, kulturoznawczej i krajoznawczej, nabycie umiejętności analizowania i interpretowania procesów i zjawisk kulturowych. Wysoki poziom wykształcenia ogólnohumanistycznego w połączeniu z wiedzą, która jest niezbędna do aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się dziedziny gospodarki związanej z szeroko rozumianą turystyką kulturową.

Instytucje, w których absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku studiów to przede wszystkim przedsiębiorstwa, agencje krajowe i zagraniczne działające na polskim rynku usług turystycznych, specjalizujące się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Kończący studia uzyskuje również umiejętności i wiedzę, które są niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także predysponują go do pracy w biurach podróży, ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, centrach doradztwa, organizacjach społecznych oraz organach samorządowych. Po otrzymaniu tytułu magistra jest przygotowany do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej przede wszystkim w zakresie historii, geografii, kulturoznawstwa i historii sztuki.

Program studiów
Kierunek: Turystyka kulturowa, studia 2. stopnia
Cykl od roku akademickiego 2022
Rok 1 Semestr 1
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Biblia – istota i rola w kulturze wykład30
2.Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIwykład30
3.Dzieje kultury Europy Zachodniejwykład15
4.Dzieje kultury Europy Zachodniejćwiczenia30
5.Vademeucm badań historyczno-krajoznawczychkonwersatorium30
6.Modele zarządzania i organizacji turystykiwykład15
7.Zintegrowane planowanie rozwoju turystyki ćwiczenia30
8.Koncepcje marketingu usług turystycznychwykład15
9.Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznychćwiczenia30
PRZEDMIOTY DO WYBORU
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Język niemiecki w turystycekonwersatorium30
Język angielski w turystycekonwersatorium30
2.Seminarium magisterskieseminarium30
Rok 1 Semestr 2
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Dzieje kultury Europy Południowejwykład15
2.Dzieje kultury Europy Południowejćwiczenia30
3.Vademeucm badań historyczno-krajoznawczychkonwersatorium30
4.Uzyskiwanie i przetwarzanie danych na potrzeby turystyki kulturowejkonwersatorium30
5.Fotografia w turystyce kulturowejćwiczenia15
6.Historia dziedzictwa kulturowego Europy i Afrykikonwersatorium30
7.Modele zarządzania i organizacji turystykiwykład15
8.Podstawy ekonomiki i rozliczeń przedsiębiorstwa turystycznegoćwiczenia30
9.Koncepcje marketingu usług turystycznychwykład15
10.Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznychćwiczenia30
11.Objazd naukowo-warsztatowy [3 dni]zajęcia terenowe
PRZEDMIOTY DO WYBORU
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Język niemiecki w turystycekonwersatorium30
Język angielski w turystycekonwersatorium30
2.Seminarium magisterskieseminarium30
3.[Zajęcia w języku obcym do wyboru][zajęcia]30
Rok 2 Semestr 3
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Dzieje kultury rosyjskiejwykład15
2.Dzieje kultury rosyjskiejćwiczenia30
3.Elementy kultury symbolicznej Europy i świata konwersatorium30
4.Historia dziedzictwa kulturowego Azji i Australii z Oceaniąkonwersatorium30
5.Strategie rynkowe w turystycewykład30
6.Dystrybucja i promocja usług turystycznychćwiczenia30
PRZEDMIOTY DO WYBORU
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Język niemiecki w turystycekonwersatorium30
Język angielski w turystycekonwersatorium30
2.Seminarium magisterskieseminarium30
3.Praktyka zawodowa (80 godzin)praktyki80
4.Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowegopraca zaliczeniowa
Rok 2 Semestr 4
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Dzieje kultury Europy Środkowo – Wschodniejwykład15
2.Dzieje kultury Europy Środkowo – Wschodniejćwiczenia30
3.Historia dziedzictwa kulturowego Ameryki Północnej i Południowejkonwersatorium30
4.Prawo i ubezpieczenia w turystycekonwersatorium15
5.Dystrybucja i promocja usług turystycznychćwiczenia30
PRZEDMIOTY DO WYBORU
L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1.Język niemiecki w turystycekonwersatorium30
Język angielski w turystycekonwersatorium30
2.Seminarium magisterskieseminarium30
3.Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowegopraca zaliczeniowa
Nasi partnerzy